23 Dec

Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

Kluczowy negatywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miały wysokie ceny surowców produkcyjnych oraz ograniczenia produkcji i wynikające z nich niższe wolumeny sprzedaży […] – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Przychody w wysokości mln zł w stosunku do mln zł rok wcześniej. Pomimo istotnegowzrostu przychodów, odnotowano duży wzrost kosztów, co przełożyło się w konsekwencji na niższą marżę EBITDA w wysokości 8,8% (w 2020 roku wyniosła12,9%). Segment znajdował się pod silną presją historycznie wysokich cen gazu, a czynnik ten determinował wysoką dynamikę wzrostu cen nawozów. Ten globalnytrend był dodatkowo wzmocniony zachwianiem bilansu popytowo-podażowego w efekcie znaczących ograniczeń podaży na rynku Unii Europejskiej wynikających z czasowegowyłączania lub ograniczania produkcji przez producentów europejskich. Należypodkreślić, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie wstrzymywała ani nieograniczała produkcji nawozów na swoich instalacjach w 2021 roku.

Ukraina: ceny marchwi rosną dzięki wzrostowi cen buraków

Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie. Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Osoby upoważnione do wyboru członków Darwinex Broker: Recenzja brokera organów Spółki kierują się zabezpieczeniem potrzeb Spółki i zapewnieniem różnorodności ich wykształcenia, wiedzy i doświadczenia, kompetencji a także wszechstronności kandydata do sprawowania danej funkcji. Projekt, promowany jako jedna z największych inwestycji w kraju, do dziś jednak nie został ukończony.

Wysokie stanowisko wojskowe w UE nie dla Polaka. Wygrał kandydat z Irlandii

– Wyższe stopy procentowe mogą wywierać na firmie dodatkową presję. Grupa Azoty znalazła się w ostatnim czasie na zakręcie. Związane jest to ze spadkiem cen nawozów i tworzyw oraz produktów chemicznych przy jednoczesnych wysokich cenach surowców, energii i gazu. Z uwagi na problemytechniczne spółka zależna Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w listopadzie 2023 roku całkowicie zatrzymała produkcję melaminy, która jużwcześniej ze względu na sytuację rynkową była ograniczona.

Przywódcy Rosji i Chin ze wspólnym oświadczeniem. Uderzają w USA

Podobnie jak w pozostałychsegmentach istotnie wzrosły ceny surowców, jednak nie spowodowały one obniżeniamarży w segmencie. IV Hetty Zielony kwartał 2021 roku to okres wysokiej dynamiki wzrostuwyników segmentu. Przychody osiągnęły wartość mln zł (plus 161,8%r/r).

Fed nie jest pewny spadku inflacji

Podobnie jak w IV kwartale 2021 roku, pozytywny wpływ na wyniki I kwartału br. Miała również konsekwentna dywersyfikacja biznesów, dzięki której Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki wypracowane w segmentach pozanawozowych – Chemii i Tworzywach, podkreślono w komunikacie. W III kwartale 2022 roku wyniki finansowe Grupy Azoty były zdeterminowane w szczególności skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego – podstawowego surowca wykorzystywanego w procesach produkcji nawozów. Czynniki te doprowadziły do czasowego ograniczenia produkcji części instalacji spółek Grupy Azoty w Tarnowie, w Puławach i w Kędzierzynie Koźlu. Oddłuższego czasu otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje Grupa Azoty jest bardzowymagające i ulega dynamicznym zmianom.

Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER

Porównującwyniki segmentu w IV kwartale roku 2021 do roku poprzedniego Spółka odnotowała wyższeprzychody (o 177 mln zł) i wyższe wyniki EBITDA (o 65 mln zł), pomimo niższegowolumenu sprzedaży, a także wzrost marży EBITDA o 13,2 p.p. Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznymzmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 345EUR/MWh. W związku z obserwowanym w III kwartale trendem wzrostowym i późniejszym, w IV kwartale, trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w okresieod sierpnia do października 2022 roku w trzech kluczowych spółkach GrupyAzoty wstrzymano lub ograniczono produkcję nawozów azotowych. W całym rokuobserwowano zachwianie równowagi popytowo-podażowej, w głównej mierzespowodowanej sytuacją gospodarczą Europy wynikającą z agresji Rosji wobecUkrainy.

Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%). Grupa Azoty Polyolefins – spółka stowarzyszona Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – wyprodukowała do 15 maja br. To poziom produkcji Polimerów Police osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu) i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy). W związku z tym inwestorzy mają możliwość szybkiego i kompleksowego zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6 proc. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0 proc. Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywaukształtowała się na poziomie minus 43,4%. Wyniki segmentu pomniejszone zostałyo dokonane odpisy aktualizujące. Segment Tworzywa odnotował w 2022 roku przychody w wysokości mln zł(wzrost o 13,9% r/r) i marżę EBITDA na poziomie minus 2,2% (spadek o 13,1 pp.r/r).

Obserwowane w drugiej części raportowanego kwartału odwrócenietrendów i spadki cen surowców pozwoliły w październiku na przywrócenieprodukcji. Co ważne, w przypadku segmentu Agro – po wznowieniu produkcji – nawozyoferowane są w najniższych cenach w Unii Europejskiej. Kluczowy negatywny wpływna wyniki Grupy Azoty miały wysokie ceny surowców produkcyjnych oraz ograniczeniaprodukcji i wynikające z nich niższe wolumeny sprzedaży. Ograniczenia produkcjinie spowolniły realizacji flagowej inwestycji – Polimery Police. Ogólnypostęp realizacji projektu na koniec września sięgał 97% i zakładamy, żezgodnie z harmonogramem już w przyszłym roku rozpoczniemy produkcjępolipropylenu.

Hyundai Engineering, generalny wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC, w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. W umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie parametrów gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem testu Integralności całej instalacji, podano również.

W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 rokuodnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy spadku wolumenu sprzedażywiększości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miałasilne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywaniaceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu.

Zwiększenie przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r. Strategicznadywersyfikacja biznesów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umożliwiła wypracowanie w 2021 roku bardzo dobrych wyników finansowych, co ważne w obliczuniesprzyjających, wymagających warunków rynkowych i makroekonomicznych. Rok2021 to przede wszystkim okres nienotowanych wcześniej, rekordowych censurowców i ich duża zmienność. To również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień doemisji CO2. IV kwartał 2021 to czas wzrostu cen większości produktów Grupy narynkach europejskich i światowych, wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamicznepodwyżki cen głównych surowców do produkcji – w tym gazu ziemnego, fosforytów, solipotasowej, benzenu, fenolu i propylenu.

WSegmencie Agro w I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen niemal wszystkichsurowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego).Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. GrupaKapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było spowodowane głównie niższąprodukcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ujęciuskonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dziękipodjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii częścisurowców energetycznych tej spółki zależnej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnychsezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku.

Sytuację w segmencie Tworzyw w największym stopniudeterminował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu, spowolnionydodatkowo przez okres wakacyjny. Wyjątkiem był sektor opakowań, w którym popytpozostawał stabilny w całym raportowanym okresie. W unijnej branżymotoryzacyjnej, Zastosowanie w handlu walutowej będącej istotnym odbiorcą produktów segmentu Tworzyw, brak byłosymptomów znaczącego odbudowania popytu. Dodatkowo, w raportowanym okresieobserwowano na rynku europejskim wzrost importu atrakcyjniejszych cenowoproduktów poliamidowych i pochodnych.

W IV kwartale rynek nawozów znajdował się w stagnacji. Producencioczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związkuz nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali sięz zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewalisię z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencjąrozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowychnawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiemograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynkurolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemusprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy. W Segmencie Chemia w III kwartale 2022 roku główną determinantą wyników była sytuacja po stroniepopytu na produkty oraz wzrost cen surowców wykorzystywanych w procesachprodukcyjnych. Popyt na rynkach docelowych był relatywnie słaby, a europejscyproducenci znajdowali się pod istotną presją konkurencji produktówimportowanych spoza Unii Europejskiej.

Wstrzymana od lipca 2022 rokuprodukcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku. W ostatnimkwartale rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjałueksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzeniaśrodków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki „zero COVID”. WSegmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 815 mln zł do mln zł(tj. o 119,1% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 21,1% (wyższej o 11,2 pp.r/r). W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowcówwykorzystywanych do ich produkcji.

Strata netto za IV kwartał ubiegłego roku to1,449 mld zł. Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2023 roku obciążone zostałyistotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych.Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przezEmitenta raportem bieżącym z 5 kwietnia 2024 roku. Z kolei w segmencie “Tworzywa” przychody wyniosły 2 mld zł i stanowiły 8,4 proc. Wartość przychodów segmentu uległa zwiększeniu w porównaniu do 2021 r. O 13,9 proc., natomiast jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółki Grupy Azoty podjęły decyzje o ograniczeniu produkcji jako jedne z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Produkcja nawozów w spółkach Grupy została przywrócona w październiku. Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,6%. Rok 2022to okres dużej zmienności we wszystkich segmentach Grupy Azoty – zarówno w odniesieniu do cen surowców i mediów energetycznych, jak również produktów orazsytuacji popytowo-podażowej. Kluczowym czynnikiem determinującym wyniki GrupyAzoty były ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy.

Jest to jedna z największychinwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, któraumożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywniewpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocniniezależność surowcową kraju. Grupa Azoty w drugim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,41 mld zł, wynik EBITDA 1,24 mld zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3 proc. I zysk netto w wysokości 800 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami.

  1. Warte podkreślenia, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r.
  2. Wolumen sprzedaży w tymsegmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresuroku ubiegłego o 11%, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął21%.
  3. GrupaKapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było spowodowane głównie niższąprodukcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  4. W Segmencie Agro raportowany kwartał był okresem dalszych wzrostów cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, co było konsekwencją zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.
  5. Kluczowy negatywny wpływna wyniki Grupy Azoty miały wysokie ceny surowców produkcyjnych oraz ograniczeniaprodukcji i wynikające z nich niższe wolumeny sprzedaży.

– ocenił wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji. Miała zakończyć się już na obecnym pułapie, nie miałaby się czego powstydzić w porównaniu z historycznymi rynkami byka. Wyjście WIG poza naszą wcześniejszą strefę docelową 83–88 tys. Pkt indeks będzie technicznie wykupiony bardziej niż na szczytach 6 z ostatnich 7 rynków byka. Indeks dużych spółek zniżkuje w piątek przed południem o 0,88 proc., do 2540 pkt. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police.

Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6%.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *